Política de Privacitat

1. ARTGUIXE  amb domicili carrer Sant Antoni 24, 08172 Sant Cugat del Vallès (Barcelona), titular de la pàgina web http://www.artguixe.com i de la base de dades de caràcter personal generada amb les dades en el seu cas subministrades pels usuaris.

2. D’acord amb la Llei 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal i amb el seu Reglament de desenvolupament, aprovat per Reial Decret 1720/2007, de 21 de desembre, les dades personals facilitades pels usuaris quedaran incorporades en el corresponent fitxer automatitzat que es troba degudament inscrit i del que és responsable ARTGUIXE, i la finalitat és la gestió adequada dels serveis propis oferts per ARTGUIXE i la seva pàgina web.

3. L’usuari ha d’especificar de manera expressa en cada cas que accepta expressament i de manera lliure i inequívoca, que les seves dades personals es tracten per ARTGUIXE únicament per a les finalitats per a les quals s’han facilitat i garanteix que les dades personals facilitades són veraces i assumeix l’obligació de comunicar la seva modificació, podent llavors ARTGUIXE en funció de la seva utilitat per a la finalitat requerida, cancel·lar-les, esborrar-les o bloquejar-les. En cap cas les galetes recullen informació de caràcter personal.

4. ARTGUIXE garanteix que el servidor que tracta les dades personals reuneix les preceptives mesures de seguretat que evitin la seva pèrdua o accés no autoritzat. Podent fins i tot sol·licitar ARTGUIXE als seus usuaris claus d’accés.

5. Els servidors del website podran detectar de forma automàtica la direcció IP i el nom de domini utilitzats per l’usuari. Tota aquesta informació és registrada en un fitxer d’activitat del servidor degudament inscrit i que permeti la seva posterior processament de dades amb la finalitat d’obtenir medicions exclusivament estadístiques que permetin conèixer el nombre d’impressions de pàgines, visites realitzades als serveis web, accessos .. ., etc. ARTGUIXE pot utilitzar cookies quan un usuari navegui pel website, queda a voluntat de l’usuari configurar el seu navegador per l’avís de la recepció i / o instal·lació de cookies al seu ordinador.

6. ARTGUIXE garanteix que les dades personals dels seus usuaris, llevat requeriment formal d’autoritat pública competent, no seran cedides a tercers sense sol·licitud de consentiment previ exprés, informat i inequívoc per a la cessió concreta.

7. Els usuaris tindran els drets d’accés, oposició, rectificació i cancel·lació de les dades personals, conforme al que regulen els articles 15 a 17 de la LOPD, drets que es poden exercir gratuïtament sol·licitant-expressament amb còpia del seu DNI a través de correu ordinari a ARTGUIXE, carrer Sant Antoni, 24, 08172 Sant Cugat del Vallès. O a través del correu electrònic info@artguixe.com